Backbone Of The Event

Our Team

Convener
Saksham Maheshwari

+91‑9782524351

Co-Convener
Yash Agarwal

+91‑6395393524

Co-Convener
Rahul Meena

+91‑6376854841

GAMES AND SPORTS COUNCIL

General Secretary
Deep Chauhan

+91‑7237874633

Joint Gen Secretary
Johari Nikhilesh Sanjay

+91‑9532368490

Joint Gen Secretary
Yavnika Chauhan

+91‑9792923910

Joint Gen Secretary
Indraneel Sahu

+91‑8816968957

PUBLICITY TEAM

Abhishek Patil

+91‑7238856930

Sidheswar Majhi

+91‑7978069192

Mrigank Kumar

+91‑9127161781

Rohit Saxena

+91‑9537701631

PUBLIC RELATIONS TEAM

Kartik Gupta

Kartik
Gupta

+91‑7897789236

Anvesha Rajan

+91‑7071975259

Arihant Sukhlecha

+91‑8696357434

Pulkit Kumar Jain

+91‑7060896129

Harsh Baldi

Harsh
Baldi

+91‑9079413059

Abhijeet Bhatt

+91‑9602887557

Kartik Gupta

Kartik
Gupta

+91‑7897789236

Anvesha Rajan

+91‑7071975259

Arihant Sukhlecha

+91‑8696357434

Pulkit Kumar Jain

+91‑7060896129

Harsh Baldi

Harsh
Baldi

+91‑9079413059

Abhijeet Bhatt

+91‑9602887557

MARKETING TEAM

Aurcheet Pankaj

+91‑7380725816

Anushka Agrawal

+91‑7999837984

Venkatesh Kamtham

+91‑7379055487

HOSPITALITY TEAM

Abhayjyot Singh Grover

+91‑9414572064

EVENTS & OPERATIONS TEAM

Divyanshu Upadhyay

+91‑8887927772

Ravikant Meena

+91‑9680194552

Suyash Ratna

+91‑8677094000

Rohit Kumar Sahu

+91‑9649314489

Vikas Kumar

Vikas
Kumar

+91‑7572039351

Yogendra Meena

+91‑8881194655

Navneet Kumar

+91‑9651979995

CONTENT WRITING TEAM

Krishna Kant Dubey

+91‑8881194655

Arihant Singh

+91‑9453044867

TECHNICAL TEAM

Pankaj Jha

Pankaj
Jha

+91‑8887864114

Piyush Maurya

+91‑9453917379

Anshul Jindal

+91‑7987936959

Sidhant Sarraf

+91‑9140738556

Ashish Kumar

+91‑6205144592

Sachin Srivastava

+91‑7985518670

CREATIVE DESIGN TEAM

Prakhar Bhatnagar

+91‑8384852385

Mayank Raj Kankas

+91‑9079392944

INFORMALS TEAM

Avinash Kumar

+91‑7033149773

Gautam Lal

Gautam
Lal

+91‑7570901867

Chaturya Rajput

+91‑7042566251

Rajesh Meena

+91‑7239932763